Loading fehamnews خبر فهام

🎥 استقبال از موج چهارم کرونا

🔹 فرصت خرید و گشت و گذار همیشه وجود دارد، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی زمینه ساز افتادن در دام کرونا نباشیم.