Loading fehamnews خبر فهام

🎥 o خیلی دور، کمی نزدیک

🔹 با وجود همه وعده های مسئولین مرغ با قیمت مصوب هنوز متاعی کمیاب است.