Loading fehamnews خبر فهام

🎥 نان قیمت آزاد با آرد یارانه ای

🔹 برخی از نانوایی ها باوجود اینکه از آرد یارانه ای استفاده می کنند اما نان را به قیمت آزاد می فروشند و برخی دیگر نیز نان را با قیمتهای مختلف و دلخواه به فروش میرسانند که تمام این موارد تخلف محسوب و با آن برخورد قانونی می شود.