Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شروط نظام در اجرای برجام زمین ماند/مذاکرات وین ازفیلتر مجلس بگذرد

🔺 شروط نظام در اجرای برجام زمین ماند/مذاکرات وین ازفیلتر مجلس بگذرد

🔹 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: شروط مقام معظم رهبری در اجرای «برجام» روی زمین ماند و دستگاه دیپلماسی پیگیری لازم برای اجرای این شروط را انجام نداد.

https://www.mehrnews.com/news/5203703/شروط-نظام-در-اجرای-برجام-زمین-ماند-مذاکرات-وین-ازفیلتر-مجلس-بگذرد
mediaad-Pazs