🔺 ورود ثروتمندان به بازار ارزهای دیجیتالی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ورود ثروتمندان به بازار ارزهای دیجیتالی

🔺 ورود ثروتمندان به بازار ارزهای دیجیتالی

🔹 با توجه به پیامدهای کرونایی بر کسب و کارها و افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند و ارزهای دیجیتال به ویژه پس از ریزشهای اخیر در نظر بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است. 

ادامه مطلب ...