🔺 برای اولین بار در جهان رشته هیدروپلیتیک در دانشگاه خوارزمی تاسیس شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 برای اولین بار در جهان رشته هیدروپلیتیک در دانشگاه خوارزمی تاسیس شد

🔺 برای اولین بار در جهان رشته هیدروپلیتیک در دانشگاه خوارزمی تاسیس شد

🔺 برای اولین بار در جهان رشته هیدروپلیتیک در دانشگاه خوارزمی تاسیس شد

🔹 عضو هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی گفت: هیدروپلیتیک علمی است که مناسبات قدرت واحدهای سیاسی-فضایی و جوامع از همکاری تا جنگ بر سر منابع آب شیرین از مقیاس فروملی تا فراملی را مطالعه می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup