🔺 صندوق بین‌المللی پول دورنمای خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صندوق بین‌المللی پول دورنمای خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد

🔺 صندوق بین‌المللی پول دورنمای خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد

🔹 صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از دورنمای اقتصاد جهان اعلام کرد بدتر شدن شرایط همه‌گیری کرونا دورنمای اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه‌ کم‌درآمد را تیره تر کرده وکشورهای ثروتمند با اختلال در زنجیره‌های عرضه و کند شدن روند رشد اقتصاد مواجه هستند.

ادامه مطلب ...
popup