🔺 تحقق ۸۲.۵ درصد از منابع واقعی بودجه در سال ۹۹

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تحقق ۸۲.۵ درصد از منابع واقعی بودجه در سال ۹۹

🔺 تحقق ۸۲.۵ درصد از منابع واقعی بودجه در سال ۹۹

🔹 گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده نشان می‌دهد در صورتی که عملکرد قانون بودجه را بدون در نظر گرفتن انتشار اوراق مالی اسلامی بررسی کنیم، میزان تحقق واقعی منابع آن برابر با ۸۲.۵ درصد بوده است.

ادامه مطلب ...
popup