🔺 تبریز نقطه اتکای فرهنگی برای کشورهای هم‌جوار است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تبریز نقطه اتکای فرهنگی برای کشورهای هم‌جوار است

🔺 تبریز نقطه اتکای فرهنگی برای کشورهای هم‌جوار است

🔹 وزیر کشور گفت: آذربایجان شرقی نقطه‌ی وصل ما به کشورهای شمالی و محلی برای توسعه‌ی دیپلماسی با آذربایجان و ترکیه بوده و تبریز نقطه اتکای فرهنگی برای کشورهای هم‌جوار است و باید همه آنهارا تغذیه کند؛ کشورهای آذربایجان و ترکیه عزیزان ما هستند و باید از هم‌جواری با تبریز استفاده کنند و همکاری و هماهنگی ایجاد شود.

ادامه مطلب ...
popup