🔺 اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک، صاحبخانه‌های بی خانه!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک، صاحبخانه‌های بی خانه!

🔺 اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک، صاحبخانه‌های بی خانه!

🔺 اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک، صاحبخانه‌های بی خانه!

🔹 در روزهای اخیر در پی تماس های مکرر تعدادی از مردم با ایسنا، در جریان مشکل اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک قرار گرفتیم، مشکلی که به گفته این افراد چند سالی است حدود 70 خانواده را درگیر کرده و پیگیری های متعدد آنها در مراجع ذیربط هم به نتیجه ای نرسیده است!

ادامه مطلب ...
popup