🔺 مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کند

🔺 مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کند

🔺 مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کند

🔹 معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی توصیه کرد به دلیل نادیده انگاشتن اصل ۶۴ قانون اساسی،  سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس با کلیات طرح افزایش نمایندگان مخالفت کند.

ادامه مطلب ...
popup