🔺 تصمیمات کلان بجای سلیقه شخصی پیوست پژوهشی داشته باشند/نمی‌توان بدون تولید علم انتظارفناوری داشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 تصمیمات کلان بجای سلیقه شخصی پیوست پژوهشی داشته باشند/نمی‌توان بدون تولید علم انتظارفناوری داشت

🔺 تصمیمات کلان بجای سلیقه شخصی پیوست پژوهشی داشته باشند/نمی‌توان بدون تولید علم انتظارفناوری داشت

🔺 تصمیمات کلان بجای سلیقه شخصی پیوست پژوهشی داشته باشند/نمی‌توان بدون تولید علم انتظارفناوری داشت

🔹 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در این‌که از ظرفیت پژوهش کشور، درست استفاده نمی‌شود، شکی نیست. ما باید برای هر تصمیم کلانی که گرفته می‌شود، یک پیوست پژوهشی داشته باشیم و یک کار مطالعاتی و کارشناسی و تخصصی برای آن انجام دهیم. اگر این پیوست پژوهشی وجود داشته باشد و سلایق در آن دخیل نباشد، بالتبع در نظام‌های تصمیم‌گیری به پژوهشگران رجوع می‌کنند. ولی وقتی به پژوهشگر رجوع نشود، پژوهشگر بر اساس سلایق شخصی خودش با بودجه‌های نحیفی که در اختیارش قرار می‌دهند، به طرح‌های خٌرد می‌پردازد.

ادامه مطلب ...
popup