🔺 گلوله اسرائیلی به قلب حقوق بشر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گلوله اسرائیلی به قلب حقوق بشر

🔺 گلوله اسرائیلی به قلب حقوق بشر

🔹 شیرین ابوعاقله شاید آشنا ترین نام این روزها در بین اصحاب رسانه باشد که صبح چهارشنبه در حال تهیه گزارش از یورش ارتش اسرائیل به اردوگاه فلسطینیان در جهرجنین از ناحیه سر هدف گلوله مستقیم ارتش اسرائیل قرار گرفت و به شهادت رسید.

ادامه مطلب ...
popup