🔺 پناهجویان افغان؛ غم پنهان در غوغای جنگ اوکراین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پناهجویان افغان؛ غم پنهان در غوغای جنگ اوکراین

🔺 پناهجویان افغان؛ غم پنهان در غوغای جنگ اوکراین

🔹 جنگ در اوکراین توجهات جهانی را به سرعت به سوی پناهجویان اوکراینی که روانه اروپا شده اند، معطوف کرد و قصه پر غصه پناهجویان کشورهایی پردرد و رنج چون افغانستان، از سوی مدعیان غربی حمایت از حقوق بشر و برخی نهادهای ذیربط بین المللی تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است.

ادامه مطلب ...
popup