🔺 پاسخگو کردن دولت‌ها در قالب تعهدات پذیرفته‌ شده بین‌المللی راهکار مقابله با مهاجر‌ت‌های غیرارادی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پاسخگو کردن دولت‌ها در قالب تعهدات پذیرفته‌ شده بین‌المللی راهکار مقابله با مهاجر‌ت‌های غیرارادی است

🔺 پاسخگو کردن دولت‌ها در قالب تعهدات پذیرفته‌ شده بین‌المللی راهکار مقابله با مهاجر‌ت‌های غیرارادی است

🔹 عضو اتحادیه بین المجالس مجلس با اشاره به دلایل مهاجرت غیرارادی مانند ترس مستدل از آزار و بدرفتاری و عوامل سیاسی، گفت: پاسخگو کردن دولت‌ها در قالب تعهدات پذیرفته‌شده بین‌المللی راهکار جلوگیری از این نوع مهاجرت‌ها است.

ادامه مطلب ...
popup