🔺 حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در ۱۴۰۰

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در ۱۴۰۰

🔺 حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در ۱۴۰۰

🔺 حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در ۱۴۰۰

🔹 بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش، سنوات خدمات و مرخصی استحقاقی بوده است.

ادامه مطلب ...
popup