🔺 بررسی شیوه‌های تامین مالی قانون جهش تولید مسکن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بررسی شیوه‌های تامین مالی قانون جهش تولید مسکن

🔹 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی شیوه‌های تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس ظرف مدت یک ماه آینده را به صحن علنی آورده و ضمن اینکه استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار می‌دهیم، همچنین پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup