🔺 مازندران روی دور تند دیپلماسی اقتصادی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مازندران روی دور تند دیپلماسی اقتصادی

🔹 دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت آیت‌الله رییسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، این روزها نقش خاصی در تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم ایفا می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup