🔺 کمیته حقیقت یا فشار/ چرا شورای حقوقی سازمان ملل به ابزار سیاسی تبدیل شد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 کمیته حقیقت یا فشار/ چرا شورای حقوقی سازمان ملل به ابزار سیاسی تبدیل شد؟

🔺 کمیته حقیقت یا فشار/ چرا شورای حقوقی سازمان ملل به ابزار سیاسی تبدیل شد؟

🔺 کمیته حقیقت یا فشار/ چرا شورای حقوقی سازمان ملل به ابزار سیاسی تبدیل شد؟

🔹 استفاده ابزاری، ریاکارانه و البته علنی دولت‌های غربی از سازوکارهای حقوقی در جهان، روند پرشتابی به خود گرفته و آینده و کارآیی این نهادها را زیر سوال برده است چنان که با تداوم این روند در آینده‌ای نه چندان دور، همین سازوکارها به تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی تبدیل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup