🔺 انتقاد طبیبیان از بولتن‌سازی / ریشه تحلیل‌های دور از واقعیت مانند سقوط سریع آمریکا، تاثیرپذیری از بولتن‌های گمراه کننده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 انتقاد طبیبیان از بولتن‌سازی / ریشه تحلیل‌های دور از واقعیت مانند سقوط سریع آمریکا، تاثیرپذیری از بولتن‌های گمراه کننده است

🔺 انتقاد طبیبیان از بولتن‌سازی / ریشه تحلیل‌های دور از واقعیت مانند سقوط سریع آمریکا، تاثیرپذیری از بولتن‌های گمراه کننده است

🔹 حجاران نوشت: طبیبیان هشدار داد: اخیراً مرتباً از برخی مراکز تحلیل ها و اظهار نظر هایی مطرح می شود که با واقعیت ها بسیار فاصله دارد ... این ها قربانی همان دستورات خودشان شده اند. بودجه فراهم کرده اند تا کسانی به ایشان سخنانی را بگویند که می خواهند بشنوند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup