🔺 خاندوزی:نرخ اصلی ارز در اقتصاد ایران چه قدر اعلام کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خاندوزی:نرخ اصلی ارز در اقتصاد ایران چه قدر اعلام کرد؟

🔺 خاندوزی:نرخ اصلی ارز در اقتصاد ایران چه قدر اعلام کرد؟

🔹 ایسنا نوشت : وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعلام اینکه دو سال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش از ۷۷ درصد اظهارنامه ها ندیده پذیرفته شده اند، گفت: ارز حدود ۳۰ هزار تومانی سامانه نیما و بازار متشکل سهم ۸۵ درصدی در اقتصاد ایران دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد.

ادامه مطلب ...
popup