🔺 پاسخ رفتار تهدیدآمیز اروپا را به همان زبان خواهیم داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پاسخ رفتار تهدیدآمیز اروپا را به همان زبان خواهیم داد

🔺 پاسخ رفتار تهدیدآمیز اروپا را به همان زبان خواهیم داد

🔺 پاسخ رفتار تهدیدآمیز اروپا را به همان زبان خواهیم داد

🔹 وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی نوشت: ما پاسخ تعامل سازنده را در مسیر تعامل خواهیم داد اما پاسخ رفتار تهدیدآمیز اروپا را به همان زبان خواهیم داد.

ادامه مطلب ...
popup