🔺 تلاش دولت سیزدهم برای تغییر سرنوشت کودکان بی‌سرپرست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تلاش دولت سیزدهم برای تغییر سرنوشت کودکان بی‌سرپرست

🔺 تلاش دولت سیزدهم برای تغییر سرنوشت کودکان بی‌سرپرست

🔹 خانواده‌محور شدن نگهداری از کودکان بی‌سرپرست؛ تلاش دولت سیزدهم برای تغییر روش نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و تسریع در واگذاری آنها به خانواده‌ها به جای نگهداری در شیرخوارگاه‌ها بود که درنهایت پس از حدود یک سال با اصلاح قوانین مربوطه و اجرای آن، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را راهی آغوش خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی به صورت دائم و یا مهمان کرد تا برای اولین بار اتفاقی بزرگ در تاریخ فرزندخواندگی رقم بخورد و سرنوشت این کودکان را بهبود دهد. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup