Loading fehamnews خبر فهام

دانش زندگی یعنی رو راستی و یگانه گویی

دانش زندگی یعنی رو راستی و یگانه گویی

رک گویی رفیق سلامت خانواده است.
دو پهلو یعنی خودت برداشت کن و این آغاز خطاست
انسان آنچه را میخواهد برداشت میکند نه آنچه که هست.


#دانش_زندگی
#کارتهای_خوشبختی