Loading fehamnews خبر فهام

🎥 تولید خودروهای برقی در مپنا

🔹 گروه مپنا موفق شد خودروهای برقی و برقی بنزینی را بومی سازی کند
🔹 این فناوری می تواند روی هر خودرویی نصب شود
🔹 در خودروهای برقی بنزینی مصرف سوخت را تا یک بیستم کاهش می دهد