Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین المللی
  • 🎥 اعتراف نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به ناکامی در سوریه برای مقابله با ایران

🎥 اعتراف نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به ناکامی در سوریه برای مقابله با ایران