Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🎥 رئیس قوه قضائیه: واحدهایی که به تملک بانک در می آید اگر تعطیل یا نیمه تعطیل است با امکانات بانک باید به چرخه تولید بازگردند

🎥 رئیس قوه قضائیه: واحدهایی که به تملک بانک در می آید اگر تعطیل یا نیمه تعطیل است با امکانات بانک باید به چرخه تولید بازگردند