Loading fehamnews خبر فهام

🎥 تلاش چین برای ساختن ارتشی در سطح کلاس جهانی

🔹 رویترز اعلام کرد: نظامیان چینی پیوسته تلاش می کنند توانمندی های خود را بهبود بخشند تا مطمئن شوند در صورت فرا خوانده شدن، قادر به پاسخ به هر گونه وضعیتی هستند.