Loading fehamnews خبر فهام

🎥 اقتصاد ایتالیا کوچک بود، 12 درصد کوچکتر شد

🔹 شیوع ویروس کرونا در شش ماه گذشته، به کوچک شدن شدید اقتصاد این کشور دامن زده است