Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🎥 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: بر اساس سامانه املاک و اسکان مالکانی که بیش از یک خانه دارند را شناسایی کردیم و در هفته آینده برای این افراد پیامک داده می شود

🎥 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: بر اساس سامانه املاک و اسکان مالکانی که بیش از یک خانه دارند را شناسایی کردیم و در هفته آینده برای این افراد پیامک داده می شود