Loading fehamnews خبر فهام

اجتماعی و حوادث

دانش زندگی یعنی اولین علم حیات در کنار هم

دانش زندگی یعنی اولین علم حیات در کنار هم 17

خانواده متعادل سوء تعبیر در نمیکنند.
شک در رفتارها به چه چیزی منجر میشود؟
شک ماحصل چیست؟
روابط شکاکانه به چه میزان در شکاف بین افراد خانواده موثر است؟


با هم ببینیم.


#دانش_زندگی
#کارتهای_خوشبختی

 1399/08/14 19:27

فرهنگی و هنری

خواسته ها یعنی الگو وارههایی برای یک فرآیند

خواسته ها یعنی الگو وارههایی برای یک فرآیند 10

 1399/12/12 14:04

الگو چیست؟
رفتارهای مناسب چیست؟
زن و فرزندان چگونه الگو میگیرند؟

متن را مرور کنیم

#دانش_زندگی
#خواسته_ها
#کارتهای_خوشبختی

خواسته ها یعنی تنظیم دو جانبه یک برنامه

خواسته ها یعنی تنظیم دو جانبه یک برنامه 9

 1399/12/08 13:35

برنامه ریزی چیست؟
قوام یک برنامه با چیست؟
چگونه برنامه ریزی مستمر داشته باشیم ؟


متن را مرور کنیم

#دانش_زندگی
#خواسته_ها
#کارتهای_خوشبختی

خواسته ها یعنی مسئولیت پذیری دوطرفه

خواسته ها یعنی مسئولیت پذیری دوطرفه 11

 1399/12/07 13:52

احساس مسئولیت چیست؟
چه کاری مسئولیت آور است؟
تعهد به مسئولیت پذیری چه ضمانت اجرایی دارد؟


متن را مرور کنیم

#دانش_زندگی
#خواسته_ها
#کارتهای_خوشبختی

سرخط خبر جستجوی: کارتهای_خوشبختی

تاریخچه خبر جستجوی: کارتهای_خوشبختی

تصاویر خبری جستجوی: کارتهای_خوشبختی

خواسته ها یعنی الگو وارههایی برای یک فرآیند
خواسته ها یعنی تنظیم دو جانبه یک برنامه
خواسته ها یعنی مسئولیت پذیری دوطرفه
خواسته ها یعنی تشکر متقابل بدون هیچ نیازی به دلیل
خواسته ها یعنی من و تو با هم با نشانه مشورت دوسویه
خواسته ها یعنی فهمی آدمانه از ادم بودن نه انسان بودن
خواسته ها یعنی متانت رفتاری از هر دو جهت
خواسته ها یعنی تقید دو طرفه به اخلاق دینی
خواسته ها یعنی احساس رضایت از با هم بودن
خواسته ها یعنی روراستی در برابر رودربایستی
خواسته ها یعنی صفت گزینی درست در روابط فیمابین
خواسته ها یعنی خواستن یکدیگر