Loading fehamnews خبر فهام

فرهنگی و هنری

دانش زندگی یعنی سازه ای برای بالا رفتن از نردبان تکامل

دانش زندگی یعنی سازه ای برای بالا رفتن از نردبان تکامل

 1399/07/30 17:14

مسئولیت پذیری در خانواده یعنی حذف کلمات نامناسبی چون به من چه
تعهد یعنی حرکت به سمت اجرایی کردن مسئولیت پذیریها
#دانش_زندگی
#کارتهای_خوشبختی

دانش زندگی بعنی برای زندگی یاد گرفتن

دانش زندگی بعنی برای زندگی یاد گرفتن

 1399/07/29 16:38

خانواده های سالم مسخره نمیکنند.
خانواده های سالم واقع بین مودب هستند .

#دانش_زندگی
#کارتهای_خوشبختی

دانش زندگی یعنی ادب و مودب بودن

دانش زندگی یعنی ادب و مودب بودن

 1399/07/27 13:53

ما هرآنچه هستیم ، هستیم.
با نیش و کنایه و تمسخر به آنچه تبدیل میشویم که نباید باشیم .
خانواده ها فقط در حوزه هست ها تا بایدها موفق خواهند بود و در غیر آن هست ها به فسخ ها تبدیل میشوند .

#دانش_زندگی
#کارتهای_خوشبختی

سرخط خبر جستجوی: کارتهای_خوشبختی

تاریخچه خبر جستجوی: کارتهای_خوشبختی

تصاویر خبری جستجوی: کارتهای_خوشبختی

دانش زندگی یعنی سازه ای برای بالا رفتن از نردبان تکامل
دانش زندگی بعنی برای زندگی یاد گرفتن
دانش زندگی یعنی ادب و مودب بودن
دانش زندگی یعنی رو راستی و یگانه گویی
دانش زندگی یعنی علم به هست ها و نیستها  و درک واقعیتها
دانش زندگی یعنی نیاز سنجی از آنچه هستیم.
دانش زندگی یعنی رسیدن به معرفت کاربردی
دانش زندگی یعنی فهمیدن کاربرگهای خوشبختی
⛔️  شاخص  های خانواده ناکارآمد را باید دانست.
قانون و قوانین فصل الخطابند.
پاسخگویی دلیل مسئولیت پذیری است.
انعطاف پذیری