Loading fehamnews خبر فهام

تفاوت وجودی یعنی هم افزایی برای تشکیل یک زندگی

تفاوت وجودی یعنی هم افزایی برای تشکیل یک زندگی

زوایای یک نگاه از چه چیزی تشکیل میشود؟
عمق نگاه با جزیی نگری چه تفاوتی دارد؟
تصورات چه تاثیری در زاویه دید دارند؟

نگاه مردان به مسائل کلی تر است مردها معمولا وارد جزئیات و نکات ظریف نمیشوند ،در حالی که زنها به عمق مسائل واجزاء ریز در ارتباطات و دیگر موارد توجه زیادی دارند.معمولا این خصوصیات زن و مرد موجب میشود زن تصور کند مرد درباره بسیاری از مسائل بی دقت و بدون توجه است و مرد نیز همسرش را فردی حساس و ریز بین بداند که همیشه ذهن خود را برای موارد و مسائل پیش پا افتاده و کم اهمیت درگیر و مشغول میکند.

#دانش_زندگی
#تفاوتهای_وجودی
#کارتهای_خوشبختی