Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🎥 سردار قاآنی: مسیر مقاومت باعزت ترین راهبرد بوده و هست

🎥 سردار قاآنی: مسیر مقاومت باعزت ترین راهبرد بوده و هست

🔹 شهدای عالی مقام ما و پرچمدار آنها شهید سلیمانی این مسیر را در دنیا اثبات کرده اند.