Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🎥 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: بحث حقوق های نجومی مدیران و نگرانی های مردم از این بابت، نمایندگان مجلس را به سمت شفافیت در پرداخت ها سوق داد.

🎥 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: بحث حقوق های نجومی مدیران و نگرانی های مردم از این بابت، نمایندگان مجلس را به سمت شفافیت در پرداخت ها سوق داد.

🔹 بر این اساس دولت را مکلف کردیم ظرف سه ماه ، سامانه ای راه اندازی و اطلاعات هر نوع پرداخت را در آن ثبت کند.