Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 کمک به خدمات امداد و نجات با تولید محصولی دانش بنیان

🔺 کمک به خدمات امداد و نجات با تولید محصولی دانش بنیان

🔹 رضایی زاده گفت: محققان دانشگاه شریف موفق شدند تا با ساخت محصولی دانش بنیان برای اولین بار در کشور به خدمات امداد و نجات و آتش نشانی کمک کنند.

https://www.yjc.news/fa/news/7746489/کمک-به-خدمات-امداد-و-نجات-با-تولید-محصولی-دانش-بنیان
mediaad-Pazs