Loading fehamnews خبر فهام

🔺 درمان سرطان خون با هدف قرار دادن یک ژن خاص

🔺 درمان سرطان خون با هدف قرار دادن یک ژن خاص

🔹 پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود دریافتند که شاید بتوان با هدف قرار دادن یک ژن خاص، به درمان یک نوع تهاجمی از سرطان خون کمک کرد.

https://www.isna.ir/news/1400021409398/درمان-سرطان-خون-با-هدف-قرار-دادن-یک-ژن-خاص
mediaad-Pazs