Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 نشر کتابی به‌عنوان مرجع علمی برای مدیریت کووید ۱۹ در کشور

🔺 نشر کتابی به‌عنوان مرجع علمی برای مدیریت کووید ۱۹ در کشور

🔺 نشر کتابی به‌عنوان مرجع علمی برای مدیریت کووید ۱۹ در کشور

🔹 کتاب "مدیریت جامع خطر، رخدادهای بیولوژیک در نظام سلامت با تاکید بر کووید ۱۹ "، توسط رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ تالیف و با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت مورد رونمایی قرار گرفت.

https://www.isna.ir/news/1400021409444/نشر-کتابی-به-عنوان-مرجع-علمی-برای-مدیریت-کووید-۱۹-در-کشور
mediaad-Pazs