Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هشدار درباره توطئه ها علیه حشد شعبی عراق

🔹 یکی از تحلیلگران عراقی درباره توطئه ها علیه حشد شعبی عراق هشدار داد و به اهداف پنهان این توطئه ها اشاره کرد.

https://www.mehrnews.com/news/5204206/هشدار-درباره-توطئه-ها-علیه-حشد-شعبی-عراق
mediaad-Pazs