Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ماراتن سرعت و سنت

🔹 کاهن معبد جینجا شما را در ژاپن ۲۰۱۷ می‌چرخاند و از وجنات و سکنات ژاپنی‌ها برایتان تصویرسازی می‌کند، دستتان را می‌گیرد و به ژاپن ۱۹۴۵ می‌برد و اجازه می‌دهد از یک فاجعۀ انسانی بازدید کنید.

https://www.mehrnews.com/news/5203684/ماراتن-سرعت-و-سنت
mediaad-Pazs