Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شورای قیمت‌گذاری نرخ جدید گندم را ابلاغ کرد

🔹 رئیس شورای قیمت‌گذاری قیمت جدید گندم را برای اجرا به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

https://www.mehrnews.com/news/5204291/شورای-قیمت-گذاری-نرخ-جدید-گندم-را-ابلاغ-کرد
mediaad-Pazs