Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برنامه ریزی برای مانع زدایی از تولید در دولت بعد

🔺 برنامه ریزی برای مانع زدایی از تولید در دولت بعد

🔹 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت بعدی باید برای مانع زدایی از تولید برنامه ریزی کند و کاهش فشارهای داخلی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در این حوزه‌ها خواهد بود.

https://www.isna.ir/news/1400021409596/برنامه-ریزی-برای-مانع-زدایی-از-تولید-در-دولت-بعد
mediaad-Pazs