🔺 تصویب قانون جهش تولید در مجلس/پارک‌های استانی گسترش می‌یابد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 تصویب قانون جهش تولید در مجلس/پارک‌های استانی گسترش می‌یابد

🔺 تصویب قانون جهش تولید در مجلس/پارک‌های استانی گسترش می‌یابد

🔺 تصویب قانون جهش تولید در مجلس/پارک‌های استانی گسترش می‌یابد

🔹 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خواستار تصویب قانون جهش تولید بدون تغییر در مجلس شد و گفت: در این صورت تشکیل پردیس‌های علم و فناوری هم به عنوان مکمل پارک‌های علم و فناوری استانی در کشور قانونی خواهد شد.

ادامه مطلب ...