🔺 ورودی‌های جدید، مهر ماه در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 ورودی‌های جدید، مهر ماه در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند

🔺 ورودی‌های جدید، مهر ماه در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند

🔺 ورودی‌های جدید، مهر ماه در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند

🔹 رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه دانشجویان ورودی‌های جدید از مهر در دانشگاه‌ها حضور فیزیکی نخواهند یافت، گفت: تا پایان پائیز تمامی دانشجویان کشور واکسینه می‌شوند و بر این اساس ترم دوم سال تحصیلی جدید برای همه دانشجویان حضوری خواهد بود.

ادامه مطلب ...