🔺 امیری خراسانی: رییس دولت آینده در جلسات شورای عالی ورزش حضور یابد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 امیری خراسانی: رییس دولت آینده در جلسات شورای عالی ورزش حضور یابد

🔺 امیری خراسانی: رییس دولت آینده در جلسات شورای عالی ورزش حضور یابد

🔺 امیری خراسانی: رییس دولت آینده در جلسات شورای عالی ورزش حضور یابد

🔹 رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی گفت: هر چند شاخص های مشخص و شفافی که عملکرد فدراسیونها را برای توزیع بودجه مورد ارزیابی دقیق قرار دهد، وجود دارد اما این شاخص‌ها باید همه فدراسیون‌ها را شامل شود نه فقط فدراسیون‌های مدال آور را.

ادامه مطلب ...