🔺 لزوم حمایت قانونی مجلس یازدهم از سند آمایش سرزمین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لزوم حمایت قانونی مجلس یازدهم از سند آمایش سرزمین

🔹 رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: از آنجایی که سند ملی آمایش سرزمینی باعث کاهش نابرابری ها و گسترش عدالت سرزمینی در بستر گفتمان توسعه می شود ضرورت دارد تا مجلس یازدهم این سند را مورد حمایت قانونی قرار دهد.

ادامه مطلب ...
popup