🔺 ضرورت انعکاس چهره «پلیس مقتدر» در آثار فرهنگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ضرورت انعکاس چهره «پلیس مقتدر» در آثار فرهنگی

🔺 ضرورت انعکاس چهره «پلیس مقتدر» در آثار فرهنگی

🔹 «پلیس مقتدر» یکی از مظاهر امنیت پایدار در جمهوری اسلامی است که به درستی در آثار نمایشی نمود ندارد. برای ترسیم و انعکاس چهره حقیقی پلیس مقتدر که اغلب مورد غفلت قرار گرفته است ضرورت دارد تا اصحاب فرهنگ و هنر با جدیت و ممارست به تولید اثر بپردازند.

ادامه مطلب ...
popup