🔺 بذرپاش: یارانه پنهان در سال ۹۹ کشور دو برابر منابع عمومی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بذرپاش: یارانه پنهان در سال ۹۹ کشور دو برابر منابع عمومی است

🔺 بذرپاش: یارانه پنهان در سال ۹۹ کشور دو برابر منابع عمومی است

🔺 بذرپاش: یارانه پنهان در سال ۹۹ کشور دو برابر منابع عمومی است

🔹 رییس دیوان محاسبات کشور در مورد یارانه‌های پنهان کشور گفت:میزان یارانه پنهان
کشور بالغ بر ۱ میلیون ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز و دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ است.

ادامه مطلب ...
popup