🔺 سازمان APA می‌تواند توانایی کشورهای عضو برای مقابله با چالش ها را افزایش دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان APA می‌تواند توانایی کشورهای عضو برای مقابله با چالش ها را افزایش دهد

🔺 سازمان APA می‌تواند توانایی کشورهای عضو برای مقابله با چالش ها را افزایش دهد

🔹 رئیس گروه پارلمانی ایران در APA تاکید کرد: حداکثر بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود در این سازمان بین المللی، می تواند به افزایش انگیزه در میان کشورهای عضو منجر شود و توانایی آنها را در مقابله با چالش‌های موجود افزایش دهد.

ادامه مطلب ...
popup