🔺 تداوم رشد اقتصادی در سایه جلوگیری از «خلق پول»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تداوم رشد اقتصادی در سایه جلوگیری از «خلق پول»

🔺 تداوم رشد اقتصادی در سایه جلوگیری از «خلق پول»

🔹 به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختی‌های دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، می‌توان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.

ادامه مطلب ...
popup