🔺 برجستگی اقتباس لفظی از آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاه‌

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برجستگی اقتباس لفظی از آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاه‌

🔺 برجستگی اقتباس لفظی از آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاه‌

🔹 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان به برجستگی اقتباس لفظی آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاهپوش اشاره کرد و گفت: بدون برای فهم اشعار این شاعر باید به آیاتی که اقتباس کرده است، احاطه داشت کمااینکه راز و رمزهای سیر و سلوک نیز در اشعار این شاعر مشهود است‌.

ادامه مطلب ...
popup